صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ ثبت نام 

ثبت نام با تخفیف: 
1 تیر ماه 95 لغایت 15شهریور ماه 95
ثبت نام بدون تخفیف:
16 شهریور ماه تا روز برگزاری کنگره


تاریخ ارسال مقالات:

1 تیر ماه 95
لغایت 9 شهریور ماه 95

برگزاری همایش
:
7
لغایت 9 مهر ماه 95