صفحه اصلی > ساختار سازمانی
.: ساختار سازمانی

رئیس کنگره: آقای دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
دبیر علمی: خانم دکتر فیروزه ابطحی
دبیر اجرایی:آقای دکتر محمدعلی بابایی بیگی
مسئول سایت و ثبت نام و مقالات: خانم مریم نصیری
مسئول علمی و سخنرانان: خانم زهرا دانشور
مسئول اسپانسری: آقای رحیم قاهری